Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

zodynniwie
zodynniwie

August 13 2017

zodynniwie
Reposted frombluuu bluuu viabirke birke
zodynniwie
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaJessSilente JessSilente
zodynniwie
Znowu palę przy oknie
Ty w łóżku udajesz, że śpisz
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
— Miuosh -"Tramwaje i gwiazdy" feat. Katarzyna Nosowska
zodynniwie
Reposted frombluuu bluuu viabirke birke
zodynniwie
7611 88ab
Reposted fromgifz gifz viasofias sofias
zodynniwie
Reposted frombluuu bluuu viabirke birke
zodynniwie
Reposted frombluuu bluuu viabirke birke
zodynniwie
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viamartinif16 martinif16
zodynniwie
zodynniwie
zodynniwie
5818 b71c 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabelatrix belatrix
zodynniwie
9834 a562
Reposted fromlittlefool littlefool viamoai moai
zodynniwie
Reposted fromFlau Flau viabukazla bukazla
zodynniwie
9521 f260
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
zodynniwie
zodynniwie
5491 e61c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
zodynniwie
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats viamissmadeleine missmadeleine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl